Jun 22

看到别人在网上发布百度网盘邀请码,我也来凑凑热闹,重在参与,其实我也不喜欢用百度网盘的。另外网盘发现,用网页上传比用客户端要快,下载则刚好相反。

1.http://pan.baidu.com/netdisk/beinvited?invite_code=529df6036e00d365810b93ee06f65f9e

2.http://pan.baidu.com/netdisk/beinvited?invite_code=5ea7d578a9f21ccb4f20818241114fe9

3.http://pan.baidu.com/netdisk/beinvited?invite_code=1bba19015bbe6cdac6cb7a9fb19961c4

4.http://pan.baidu.com/netdisk/beinvited?invite_code=365d38038fd6a2fefd87ebdf28ddd6fd

5.http://pan.baidu.com/netdisk/beinvited?invite_code=1bc95d3cde869c547843f860739fdde6

6.http://pan.baidu.com/netdisk/beinvited?invite_code=e5bc8d5eb34908c0d8bc4723aae372ca

7.http://pan.baidu.com/netdisk/beinvited?invite_code=cf9d6d5a2185fc8e27c0a2815ba921eb

8.http://pan.baidu.com/netdisk/beinvited?invite_code=31455dc340168d60c70a92189cf3e294

9.http://pan.baidu.com/netdisk/beinvited?invite_code=529df6036e00d365810b93ee06f65f9e

10.http://pan.baidu.com/netdisk/beinvited?invite_code=7dd2bc1e21deca74010c7dd70a1e9c43

Leave a Reply